پژوهشی تحصبلت تکمیلیمدیر گروه

فرم ها


اطلاعیه


کلیه دانشجویان باید برای انتخاب واحد نیمسال اول تحصیلی 95-94 نسبت به پرداخت قسط اول شهریه (به شرح ذیل )بصورت الکترونیکی اقدام نموده تا سامانه انتخاب واحد برای آنان فعال گردد. وقسط های بعدی شهریه باید بعد از انتخاب واحد بصورت چک پرداخت گردد. ضمناً دانشجویانی که درخواست وام نموده اند از قسطهای بعدی شهریه کسر می گردد و قسط اول باید پرداخت شود *** کلیه دانشجویان باید از 1 شهریور نسبت به پرداخت اقدام نمایند دوره های کاردانی و کارشناسی -» 6/000/000 ریال دوره های ارشد -» 8/000/000 ریال
کلیه دانشجویان حداکثر تا تاریخ 10 مهر 94 با تکمیل کردن مدارک ذیل جهت درخواست وام شهریه به واحد مالی دانشگاه مراجعه نمایند مدارک مورد نیاز و فرایند انجام آن : دانلود فرم های وام از قسمت فرمهای وب سایت مارلیک یک نفر ضامن که کارمند رسمی دولت یا بازنشسته باشد تکمیل فرمها ومراجعه به دفترخانه اسناد رسمی جهت محضری کردن فرم تعدنامه (فقط فرم تعهدنامه محضری شود) بقیه فرم ها به دانشگاه تحویل شود کپی کارت ملی و شناسنامه دانشجو و ضامن کپی حکم کارگزینی یا بازنشستگی ضامن تحویل مدارک فوق به همراه تعدنامه محضری به امور مالی دانشگاه کدپستی مربوط به منزل دانشجو و همچنین منزل و کار ضامن باید حتما در فرم مربوطه درج گردد
کلیه دانشجویان باید حداکثر تا تاریخ 30 آذر 94 نسبت به پرداخت باقیمانده شهریه خود اقدام نمایند
کلیه دانشجویان باید برای انتخاب واحد نیمسال دوم سال تحصیلی 95-94 نسبت به پرداخت قسط اول شهریه (به شرح ذیل )بصورت الکترونیکی اقدام نموده تا سامانه انتخاب واحد برای آنان فعال گردد. و قسط های بعدی شهریه باید بعد از انتخاب واحد بصورت چک پرداخت گردد. ضمناً دانشجویانی که درخواست وام نموده اند از قسطهای بعدی شهریه کسر می گردد و قسط اول باید پرداخت شود *** کلیه دانشجویان باید از 6 بهمن نسبت به پرداخت اقدام نمایند. دوره های کاردانی و کارشناسی -» 5/500/000 ریال دوره های ارشد -» 8/000/000 ریال به همراه بدهی های قبلی