معرفی رشتهمدیر گروه

اطلاعیه


بااحترام به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشدطراحی پارچه ولباس می رساندزمان شروع کلاس پنج شنبه 8مهرساعت 8صبح می باشد