معرفی رشتهمدیر گروه

نام : محمد حسین محسنی چلک
تحصیلات : دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی
ایمیل : mohamad65mohseni@gmail.com
تلفن : 01152126517

اطلاعیه


سرفصل دروس