عدم برگزاری کلاس های روز پنجشنبه 4 آذر

کلیه کلاس های روز پنجشنبه 4 آذر بدلیل شرایط نامساعد جوی برگزار نمی گردد