اطلاعیه مهم امتحانات

‼️‼️ دانشجویان گرامی

🔴 با توجه به تغییر نام کلاس ها در ایام امتحانات

👈 لطفا جهت حضور در جلسه امتحان فقط به شماره صندلی ذکر شده در کارت امتحان توجه فرمایید ( نام کلاس ذکر شده در کارت امتحان ممکن است صحیح نباشد اما شماره صندلی مشخص شده قطعا صحیح است )

📌 دانشجویان گرامی جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی حتما بر روی شماره صندلی ذکر شده در کارت امتحان بنشینید.

‼️‼️ راهنمای صحیح شماره صندلی امتحانات به شرح زیر می باشد.
با توجه به شماره صندلی امتحانات در کلاس های ذکر شده در این راهنما حاضر شوید.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

🔴 راهنمای صحیح شماره صندلی امتحانات :

🔴 طبقه 4
👈 شماره صندلی 1 الی 24 - کلاس 401

👈 شماره صندلی 25 الی 52 - کلاس 402

👈 شماره صندلی 53 الی 72 - کلاس 403

👈 شماره صندلی 73 الی 92 - کلاس 404

👈 شماره صندلی 93 الی 112 - کلاس 405

🔴 طبقه 5
👈 شماره صندلی 113 الی 136 - کلاس 501

👈 شماره صندلی 137 الی 156 - کلاس 502

👈 شماره صندلی 157 الی 176 - کلاس 503

👈 شماره صندلی 177 الی 196 - کلاس 504

👈 شماره صندلی 197 الی 216 - کلاس 505

👈 شماره صندلی 217 الی 244 - کلاس 506

👈 شماره صندلی 245 الی 268 - کلاس 507

🔴 طبقه 7
👈 شماره صندلی 269 الی 328 - کلاس 701 ( سالن اجتماعات )