زمان ارائه درس طرح گروه معماری با دکتر قنبری

زمان ارائه درس طرح گروه معماری با دکتر قنبری روز یکشنبه 12 تیر ساعت 9 صبح می باشد.