زمانبندی مراحل اداری و تشکیل جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

🔴 قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد 
🔸 زمانبندی تحویل مدارک و طی مراحل اداری جهت تشکیل جلسه دفاع از پایان نامه ، به تفکیک نیمسال های تحصیلی اول ، دوم و سوم به شرح جدول ذیل می باشد.
♦️ بدیهی است رعایت زمانبندی اعلام شده الزامی می باشد.