روز معلم گرامی باد

سپاسگزار معلمی هستم 
که 
اندیشیدن را به من آموخت ، 
نه اندیشه ها را . . .

روز معلم بر تمامی معلمان عزیز و اساتيد بزرگوار گرامی باد..