حضور مهندس خلج در دانشگاه جهت رسیدگی به درخواست های تجدید نظر به نمرات

مهندس خلج جهت رسیدگی حضوری به درخواست تجدید نظر نمرات روز شنبه 13 تیر ساعت 11 صبح در دانشگاه حضور دارند