همایش ملی امام خمینی (ره) و تمدن نوین اسلامی ایرانی