لیست شهریه متغیر دروس - کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد

ارتباط تصویری


ارتباطات اجتماعی - گرایش تبلیغات فرهنگی


باستان شناسی


پژوهش هنر


تاریخ هنر ایران باستان


تصویر سازی


طراحی پارچه و لباس


معماری داخلی


مهندسی فناوری اطلاعات


مهندسی معماری