کسب مقام برتر توسط دانشگاه مارلیک نوشهر در اولین نمایشگاه دستاوردها و اختراعات شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور غرب استان مازندران

کسب مقام برتر توسط دانشگاه مارلیک نوشهر در اولین نمایشگاه دستاوردها و اختراعات شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور غرب استان مازندران

آذر  1398 - مصلی نوشهر