برگزاری سمینار با عنوان " نظریه یگانگی در عصر اطلاعات و ارتباطات "