نتایج روز سوم مسابقات فوتسال و برنامه برگزاری مرحله نیمه نهایی