قهرمانی تیم فوتسال گروه علوم ورزشی در مسابقات فوتسال دانشگاه مارلیک نوشهر

⚽️⚽️ مسابقات فوتسال  ⚽️⚽️

🥇مقام اول : گروه علوم ورزشی دانشگاه مارلیک

🥈 مقام دوم : دانشگاه علمی کاربردی نوشهر و چالوس

🥉 مقام سوم : گروه کامپیوتر دانشگاه مارلیک


آذر 1398
دانشگاه مارلیک نوشهر