تمدید زمان انتخاب واحد

دانشجویان گرامی زمان انتخاب واحد تا پایان روز چهارشنبه 11 شهریور تمدید شد