سامانه پژوهشی دانشگاه مارلیک نوشهر

جهت ورود به سامانه پژوهشی جهت ثبت پایان نامه و طی مراحل اخذ زمان دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی 

ارشد بر رروی لینک زیر کلیک کنید


https://marlik-proposal.ir/Login