آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان در نیمسال بهمن 1400

قابل توجه کلیه دانشجویانی که در مهلت مقرر انتخاب واحد به هر علت دروس خود را اخذ نکرده اند

 مطابق با صورتجلسه شماره 235887 مورخ شنبه 23 بهمن، شورای عالی آموزش دانشگاه یک فرصت محدود در روزهای یکشنبه 24 بهمن و دوشنبه 25 بهمن در اختیار جاماندگان از انتخاب واحد قرار می گیرد

بدیهی است این فرصت تمدید نخواهد شد و در صورت عدم انجام فرمایند انتخاب واحد و اخذ دروس ، مطابق با آیین نامه اجرایی وزارت محترم علوم تحقیقات فناوری با دانشجو رفتار خواهد شد، و کلیه عواقب احتمالی و مسئولیت مستقیما بر عهده شخص دانشجو می باشد

توصیه می گردد با توجه به عدم تمدید زمان فوق حتما نسبت به اخذ دروس در مهلت ارائه شده اقدام فرمایید

ضمنا دانشجویانی که در زمان اعلام شده نسبت به اخذ دروس اقدام نموده اند شامل مصوبه فوق نخواهند بود و نیازی به پیگیری مجدد نمی باشد

زمان حذف و اضافه روز های شنبه 6 و یکشنبه 7 اسفند خواهد بود ، و فقط دانشجویانی می توانند نسبت به حذف یا اضافه درس در زمان حذف اضافه اقدام نمایند که در زمان مقرر و انتخاب واحد با تاخیر (یکشنبه24 و دوشنبه 25 بهمن) نسبت به اخذ درس اقدام کرده باشند