زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

زمانبندی انتخاب واحد نمیسال اول سال تحصیلی 1402- 1401

ردیف

گروه آموزشی

رشته

زمان انتخاب واحد

1

 

گروه مدیریت

گروه روانشناسی

گروه مهندسی صنایع

 

کاردانی حسابداری

12 الی 13 شهریور

کارشناسی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی ناپیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته روانشناسی

کارشناسی پیوسته مهندسی صنایع

 

 

 

2

 

 

گروه مکانیک

گروه عمران

گروه علوم ورزشی

گروه حسابداری

کارشناسی پیوسته مهندسی عمران

14 الی 15 شهریور

کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

کاردانی عمران

کاردانی مکانیک خودرو

کارشناسی ناپیوسته مهندسی تاسیسات

کارشناسی پیوسته علوم ورزشی

کاردانی حسابداری

کارشناسی ناپیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته حسابداری

3

 

 گروه کامپیوتر

گروه طراحی لباس

گروه گرافیک

کاردانی کامپیوتر

16 الی 17 شهریور

کارشناسی پیوسته مهندسی کامپیوتر

کارشناسی ناپیوسته مهندسی کامپیوتر

کاردانی طراحی دوخت

کارشناسی ناپیوسته طراحی و تکنولوژی دوخت

کارشناسی پیوسته طراحی لباس

کاردانی گرافیک

کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری

4

 

گروه معماری

گروه برق

 

کاردانی معماری

17 الی 19 شهریور

کارشناسی پیوسته مهندسی معماری

کارشناسی ناپیوسته معماری

کارشناسی پیوسته معماری داخلی

کارشناسی ناپیوسته مهندسی برق قدرت

کارشناسی پیوسته مهندسی برق

5

کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد

کلیه رشته های مقطع کارشناسی ارشد

16 الی 17 شهریور