لیست دروس و شهریه متغیر رشته های گروه علوم ورزشی و عمران - انتخاب واحد نیمسال اول 1401