عدم برگزاری کلاس

دانشجوی گرامی کلیه کلاس های استاد آقای سامان کوهستانی روزپنجشنبه مورخ 4 آبان 1402 برگزار نمی گردد.برنامه کلاس جبرانی متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد.