برگزاری کلاس جبرانی آز سیستم عامل

دانشجوی گرامی کلاس آز سیستم عامل استاد آقای حقانی روزیکشنبه مورخ 7 آبان 1402 برگزار نمی گردد. کلاس جبرانی آن روز چهارشنبه مورخ 10 آبان ساعت 12:30 برگزار خواهد شد.