انتخاب واحد نیمسال تابستان

کلیه دانشجویان گرامی جهت انتخاب درس در نیمسال تابستان می توانند در تاریخ 15 تیر از ساعت 9:30 از طریق سامانه دانشجویی نسبت به انجام مراحل انتخاب واحد اقدام نمایند. لازم به اشاره است مبلغ پیش پرداخت جهت انجام مراحل انتخاب واحد 2.000.000 ریال می باشد. که به صورت اینترنتی قابل واریز خواهد بود.