زمان حذف و اضافه

زمان حذف اضافه از ساعت 9 صبح روز شنبه 10 مهر لغایت ساعت 24 روز یکشنبه 11 مهر خواهد بود.

🔴 کلیه دانشجویان جهت انجام حذف و اضافه می توانند به سامانه الکترونیکی دانشگاه مراجعه نمایند.