آخرین مهلت انتخاب واحد در نیمسال مهر 1395

👈 دانشجویانی که به هر علت در زمان مقرر موفق به اخذ دروس و انتخاب واحد در نیمسال مهر 95 نشده اند می توانند در زمان حذف و اضافه ( روز های شنبه و یکشنبه 10 و 11 مهر ) نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند.

در صورت عدم انتخاب واحد در تاریخ ذکر شده طبق مصوبه شورای آموزش دانشگاه برای نیمسال مهر 1395 دانشجو مرخصی تحصیلی با اخذ شهریه ثابت منظور خواهد شد.