مصاحبه جذب اعضای هیئت علمی

مصاحبه جذب اعضای هیئت علمی

 جلسه مصاحبه اعضای هیئت علمی فراخوان بهمن 1402 در روز یکشنبه مورخ 20 خرداد 1403 در محل دانشگاه در گروه های علمی مختلف برگزار می گردد.
آدرس: مازندران - نوشهر - خیابان شهید عمادالدین کریمی بن بست مهستان
شماره تماس: 01152321986

Alternate Text