کسب مقام قهرمانی دانشجوی رشته علوم ورزشی دانشگاه مارلیک نوشهر در مسابقات منطقه ای رشته جودو

کسب مقام قهرمانی دانشجوی رشته علوم ورزشی دانشگاه مارلیک نوشهر در مسابقات منطقه ای رشته جودو

آقای شایان صالحی؛ دانشجوی رشته علوم ورزشی، دانشگاه مارلیک نوشهر، کسب مقام قهرمانی شما در مسابقات منطقه ای رشته جودو را تبریک گفته و برایتان موفقیت های بیش از پیش آرزومندیم.

 

Alternate Text