اطلاعیه تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون كارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال 1403

اطلاعیه تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون كارشناسی‌ارشد ناپیوسته سال 1403

به اطلاع داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون ياد شده مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (1403/03/16) براي انتخاب رشته اقدام نکرده‌اند، ترتيبي اتخاذ شده است كه بتوانند تا پايان روز يکشنبه به تاريخ 1403/03/20 نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند. لذا داوطلبان، ضرورت دارد در مهلت در نظر گرفته شده و پس از مطالعه دقيق دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي و مندرجات اين اطلاعيه، به درگاه اطلاع‌رساني سازمان ملي سنجش و ارزشيابي نظام آموزش کشور مراجعه و نسبت به ثبت كدرشته‌محل‌هاي انتخابي در آزمون مذكور اقدام کنند.

Alternate Text